વીરપુરમાં મુશળધાર વરસાદ પડતાં ચેકડેમો તૂટયાં

વીરપુરમાં મુશળધાર વરસાદ પડતાં ચેકડેમો તૂટયાં

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *