સલમાન ખાનની હત્યાનું કાવતરું, શાર્પશૂટરની ફરીદાબાદમાં ધરપકડ, શાર્પશૂટરે સલમાનની અવરજવર પર ૩ દિવસ સુધી નજર રાખી હતી

સલમાન ખાનની હત્યાનું કાવતરું, શાર્પશૂટરની ફરીદાબાદમાં ધરપકડ, શાર્પશૂટરે સલમાનની અવરજવર પર ૩  દિવસ સુધી નજર રાખી હતી

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *