સંતરામપુર જિલ્લાના કડાણા તાલુકામાં આવેલ ડિંટવાસ ગ્રામ પંચાયતમાં ભ્રષ્ટ્રાચારની શંકા

સંતરામપુર જિલ્લાના કડાણા તાલુકામાં આવેલ ડિંટવાસ ગ્રામ પંચાયતમાં ભ્રષ્ટ્રાચારની શંકા

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *