જૂનાગઢમાં કોરોના વિસ્ફોટ, એક જ દિવસમાં 24 કેસ

જૂનાગઢમાં કોરોના વિસ્ફોટ, એક જ દિવસમાં 24 કેસ

Share this:

જૂનાગઢમાં કોરોના વિસ્ફોટ એક જ દિવસમાં 24 કેસ નોંધાયા, રાજકોટ જિલ્લામાં 13, જમનગરમાં 7, ભાવનગરમાં 19 કેસ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *